Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş (“DORÇE” ya da “Şirket”) olarak sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem veriyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca toplanması ve işlenmesi ile bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede toplanacak, işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

DORÇE olarak veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Şirketimiz ile müşteri,  tedarikçi, çalışan  ve sair ilişkiler çerçevesinde sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel verileriniz,  yapmış olduğunuz sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel verileriniz işlenirken müteakiben belirtilen temel ilkeler DORÇE tarafından esas alınmaktadır; (i) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma, (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve (v) işlendikleri amaç için gerekli olan süreyle sınırlı olarak muhafaza edilmedir.

Verdiğiniz kişisel veriler; DORÇE faaliyetleri kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, prefabrik bina/inşaat piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Saklaması ve Güvenliği

Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, yetkisiz kişilerce değiştirilmemesi, çalınmaması, yanlış ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri DORÇE bünyesinde ISO 27001:2013 Standardına uygun olarak işletilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında alınmaktadır.

  1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı

Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal ve fiili zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacak ve aktarılmayacaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde ilgili  kişi  olarak  tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda; DORÇE Veri Sorumlularına başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,

Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,

Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,

Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,

Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  1. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişikliklerin Beyanı ve Başvuru Taleplerinin İletilmesi

Şirketimiz  tarafından  internet sitemizde (www.dorce.com.tr) yayımladığımız işbu Kişisel  Verilerin  İşlenmesi  Genel  Aydınlatma  Beyanı  (“Beyan”) 30.10.2017 tarihlidir. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir.  Beyan’ın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük  tarihi  ve versiyonu  güncellenecektir.

KVKK gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi kvkk@dorce.com.tr adresine iletebilirsiniz. Talebiniz doğrultusunda size göndereceğimiz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Aşağı Öveçler Mahallesi 1325. Sok. No:6 Çankaya/Ankara adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kvkk@dorce.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.