Sürdürülebilirlik Politikası

Çevre değerlerine sahip çıkarak, doğal kaynakları bugünün ve gelecek nesillerin yararına kullanıyor; sosyal ve ekonomik gelişimin adil olacağı yeşil bir dünya görüşü bilincinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Modern modüler inşaat sektöründe kendi bünyesindeki mühendislik kadrosuyla farklı coğrafyalardaki ağır iklim şartları (çöl, kutuplar vb.) altında, çevresel değerleri göz önünde bulundurarak, hızlı bir şekilde projelere çözüm üretiyoruz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat karbon nötr politikası, döngüsel ekonominin etkisi ve dijitalleşme ile yaşanan teknolojik gelişmelerle, gelişmiş ülkelerdeki inşaat sektörü çelik prefabrik modüler yapılara evrilmektedir.

Bu doğrultuda DORÇE sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etmek için;

                Çevresel ayak izini düşürmeyi hedefler,

                 Sıfır atık politikası uygular,

                 Geri dönüştürülebilir bir ürün yaşam döngüsü benimser,

                 Çalışan merkezli organizasyon yapısını benimser,

                 Paydaşların beklentilerini dikkate alarak uzun vadeli sürdürülebilir paydaş ilişkileri kurar,

                 Dahil olduğu toplumun sosyal sorunlarına duyarlılığı ile faaliyet gösterir,

                 Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, toplumsal kalkınmayı destekleyecek projeler yaratır,

                 Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ve dijitalleşme ile gelişen teknoloji doğrultusunda akıllı modüler yapı projeleri geliştirip değer yaratır,

                 Enerji ve kaynak verimliliği prensibini tüm faaliyetlerine dahil eder,

                 Biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına önem verir,

                 Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini benimser,

                 Tüm çalışma ekosisteminde iş etiği ve iş ahlakını benimser ve uygular.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu, enerji verimliliği ve sıfır atık prensibini benimsemiş, düşük karbon ayak izine sahip, döngüsel ekonomi prensiplerine hizmet eden anahtar teslim akıllı modüler yapı projeleri üretmektedir.

DORÇE, Modern İnşaat Yöntemlerini (MMC) benimseyen yapısıyla ve çevresel değerleri göz önünde bulundurarak gelecek nesillere yeşil, sürdürülebilir ve adil bir dünya bırakmak için kendini sürekli yenilemektedir.

Faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel risklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi; olası olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalarla ilgili yönetim sistemlerinin uygulanmasına önem vermektedir.

Firmanın üretim faaliyetlerinde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına sektör ortalamasının üzerinde kaynak ayırmaktadır.

Yapı Bilgi Modellemesini (BIM) inşaat sürecinin verimliliğini artırmak, inşaat sırasındaki israfı azaltmak ve yapıların kalitesini ve verimliliğini artırmak için kullanmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının şirket çalışanları ve paydaşlar tarafından benimsenmesi ve kültür haline getirilmesi amacıyla farkındalık oluşturulmasına önem vermektedir.

Firmamıza özgü iş etiği ve iş ahlakı kültürümüzü öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kavram olarak çalışanlarımıza, işverenlerimize, tedarikçilerimize ve etkileşim içerisinde olduğu tüm gerçek ve tüzel kişilere kazandırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

DORÇE, faaliyetlerinde çevresel etkiyi ölçmekte ve iyileştirilmesi için çevre, su ve atık yönetimi politikalarıyla aksiyonlar almaktadır.

Paris İklim Anlaşması kapsamında iklim değişikliği ile mücadele için faaliyetlerinden kaynaklanan emisyon salınımlarını ölçüp, takip eder ve iyileştirme aksiyonları ile sıfır karbon ayak izini hedeflemektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) kullanımının artırılması prensibiyle sürdürülebilir enerji politikasını benimsemektedir.

Çevre dostu malzeme ve ekipmanlar tercih ederek yeşil bina çözümleri ile projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır.

DORÇE; tasarım, üretim ve malzeme seçimi süreçlerinde tamamen geri dönüştürülebilir ürün politikasıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

DORÇE, çalışanların sürekli gelişimini desteklemek ve kurumsal insan kaynağının sürdürülebilirliğini sağlamak için performans değerlendirme ile oluşturulan yetenek havuzu doğrultusunda kariyer planlaması yaparak eşit eğitim olanakları sağlamaktadır.

Çalışanlarına ve paydaşlarına İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda düzenli eğitimler vermekte ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

Firma, Covid-19 sürecinde fabrika ve ofis koşullarında çalışanları için gerekli koruyucu önlemleri sağlamaktadır.

Çalışanların fiziksel ve mental motivasyonunu destekleyecek ve mutlu bir çalışma ortamı sağlayacak ergonomik ve ideal çalışma ortamı sunmaktadır.

Fikir beyan özgürlüğünü teşvik ederek çalışanlarının karar mekanizmalarında yer almalarını sağlayarak çalışan bağlılığını önemseyen bir yaklaşım benimsemektedir.

Faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalardaki paydaşların sosyal ve ekonomik kalkınmasına, yerel istihdama katkı sağlayarak destek vermektedir.

Ücret ve kariyer planlama eşitliğine verdiği önem ile kadın ve erkek çalışanlarına insan haklarına yaraşır çalışma ortamı sağlamaktadır.

Çok uluslu çalışan profili sayesinde farklılıklara saygı duyan bir yapıya sahiptir.

Dahil olduğu toplumun sosyal sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedir.

Sanat ve sporun toplumun gelişimindeki öneminin farkında olan yapısıyla bu alanlarda projeler geliştirmektedir.

SDG 1  SDG 2  SDG 3  SDG 4  SDG 5  SDG 6
SDG 7  SDG 8  SDG 9  SDG 10  SDG 11  SDG 12
SDG 13  SDG 14  SDG 15  SDG 16  SDG 17  SDG logo