Modern İnşaat Yöntemleri (MMC) Nelerdir?

İnşaatın Teknoloji ile Evrildiği Modüler Yapılarda “Türkiye’nin Dünya markası: DORÇE”

“Gelişen teknoloji ve malzemelerle geleneksel inşaat yapım yöntemleri kabuk değiştirerek prefabrik çelik modüler inşaatlara evriliyor.”

Endüstri 4.0’ın gereği olan dijitalleşmenin getirdiği avantajlar, inşaat sektörünü kabuk değiştirmeye, uluslararası piyasada daha rekabetçi olabilmek için yeni teknolojileri kullanarak maliyetleri düşürmeye zorlamakta. Yapı elemanlarının fabrikalarda imal edilmesi gerek kalite kontrol gerek nakliye gerekse de sürat açısından önemli avantajlar getiriyor. Bu da teknik olarak, inşaat sektörünün daha fazla çelik kullanımını, yapı elemanlarının endüstri ürünü haline gelmesini ve sonuç olarak modüler yapıları kaçınılmaz hale getirmektedir. Teknik nedenlerin yanında, sosyal ihtiyaçların değişmesiyle birlikte, çeliğin defalarca geri dönüştürülebilir bir malzeme olmasından kaynaklanan çevreci özelliğini ve sürdürülebilirliğini de göz önüne aldığımızda, çelik ve modüler yapılar inşaat sektörünün zorunlu geleceğidir.

Dünya genelinde hızlı kentleşmenin yaşandığı gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde Modern İnşaat Yöntemleri (MMC – Modern Methods of Construction) kapsamında geliştirilen modüler yapı sistemlerine birçok sektörde rastlanmaktadır. Prefabrik modüler yapılar, gelişen teknolojilerle birlikte çok katlı olarak, hastane, AVM, sosyal ve lüks konutlar, idari yapılar, oteller, yurtlar, okul, klinik vb. binaların inşasında kullanılmaktadır.

Modern İnşaat Yöntemleri (MMC- Modern Methods of Construction) Nedir?

Modern İnşaat Yöntemleri (MMC- Modern Methods of Construction) terimi, günümüz koşullarında inşaat sektöründe beliren yeni ihtiyaçlara yönelik olarak, inşaat süresinin ve maliyetinin düşürülmesine olanak tanıyan yapı sistemidir. Bilgisayar kontrollü saha dışı (off-site) imalat teknikleri ve yazılımlar ile planlama, tasarım, gelişen teknoloji ve yenilikçi malzemelerin bir araya getirilmesiyle inşaatın kabuk değiştirmesi ve endüstrileşmesidir.

Modern İnşaat Yöntemleri ‘nin (MMC) diğer hayati bileşeni ise Üretim ve Montaj için Tasarım (DfMA – Design for Manufacturing and Assembly) ve Endüstrileşmiş İnşaat Yöntemleri için Tasarımdır (DIMC – Designing for Industrialized Methods of Construction). Ürünün yaşam döngüsünün erken tasarım aşamalarından itibaren hem parçalarının imalat kolaylığına hem de bu parçaların nihai ürüne basitleştirilmiş montajına öncelik vererek, pazara sunma süresini ve tüm projenin toplam maliyetlerini azaltmaya odaklanan bir mühendislik metodolojisidir.

Prefabrik İnşaat (Prefabricated Construction), Modüler İnşaat (Modular Construction), Hacimsel İnşaat (Volumetric Construction), Konteyner Modüllü İnşaat (Containerized Construction), Endüstriyel İnşaat (Industrial Construction) gibi terimler sektörde sıkça kullanılmaktadır. Bu terimler, Modern İnşaat Yöntemleri (MMC- Modern Methods of Construction) ile Saha dışı inşaatı (Off-Site Construction) temsil eder.

Bu terimler sektörde yaygın olarak kullanılmakla birlikte, zaman zaman kavram karmaşası olmaktadır. Aşağıdaki şema, kullanılan kavramların birbiri ile ilişkisini açıklamak adına hazırlanmıştır.


Saha Dışı İnşaat (Off-Site Construction): Kalıcı bir yapının hızlı ve verimli bir şekilde inşa edilmesini desteklemek için yapı elemanlarının nihai kurulu konumlarından farklı bir yerde (endüstriyel tesis) planlaması, tasarımı, imalatı ve inşaat sahasında montajı anlamına gelir. Bu tür yapı elemanları, saha dışında endüstriyel tesislerde prefabrik olarak tüm bileşenleriyle birlikte üretilebilir ve şantiyeye nakledilebilir veya üretilen prefabrik elemanlar şantiyede bir bütün haline getirilebilir ve ardından son konumlarına taşınabilir. Saha dışı inşaat, entegre bir planlama ve tedarik zinciri optimizasyonu stratejisiyle karakterize edilir.

Dorçe, prefabrik modüler yapı sektöründe Modern İnşaat Yöntemleri (MMC) ve Saha Dışı İnşaat’ın (Off-site Construction) önde gelen temsilcilerindendir.

Dorce is one of the leading companies of MMC- Modern Methods of Construction and Off-Site Construction in prefabricated modular buildings sector.

 

Endüstriyel İnşaat: Saha dışı inşaatın türlerinden biri olan Endüstriyel inşaat (Industrial Construction), daha yenilikçi teknikler ve süreçler kullanan ve yapısal bileşenlerin bir endüstriyel tesiste üretildiği, son konumuna taşınarak orada monte edilmesini tanımlayan bir diğer terimidir. Endüstriyel inşaat, tasarım ve üretim süreçlerinin otomasyonla gerçekleştirildiği bir süreci vurgular.

Endüstriyel Yapı Üretimi, Japonya – Sekisui Heim

Industrial Building Production,  Japan – Sekisui Heim

Endüstriyel Yapı Üretimi, Japonya – Sekisui Heim

Industrial Building Production, Japan – Sekisui Heim

 

 

Prefabrikasyon: Bir yapının bileşenlerinin bir fabrikada veya başka bir üretim sahasında birleştirilmesi ve tüm montajların veya alt montajların, yapının yerleştirileceği inşaat sahasına taşınması uygulamasıdır. Terim bu süreci, ana hammaddelerin inşaatın gerçekleştirildiği şantiyeye nakledilmesi ile gerçekleşen geleneksel inşaat pratiğinden ayırmak için kullanılır.

Prefabrik Yapı Elemanı Örnekleri

Prefabricated Building Components

 

 

Modüler yapılar: Kullanılabilir mekanlar çevreleyen ve aynı zamanda yapının strüktürünü oluşturan, volümetrik yapı modüllerinin kullanıldığı yapılardır. Modüler yapılar özellikle oteller, okullar ve öğrenci yurtları gibi eğitim ve sağlık yapıları için son yıllarda popüler bir yapım metodoljisidir. Bunun en önemli nedenleri, birçok benzer boyutlu modülün üretimi ile elde edilebilen ölçek ekonomisi ve azaltılmış şantiye inşaat süresinin özel faydasıdır.

New York’un ilk mikro birimli prefabrik modüler çelik apartmanı

NYC’s first prefab modular steel micro-unit apartment building

Konaklama Tesisleri İnşaatı, Aktogay – Kazakistan / DORÇE

Accommodation Facilities Construction, Aktogay – Kazakhstan / DORCE

 

 

Volümetrik yapılar: Volümetrik modüler üniteler, ek bir üst yapıya ihtiyaç duymadan eksiksiz binalar oluşturmak için birbirine bağlanabilen büyük yapı elemanlarıdır. Volümetrik yapıların üretiminin başarısı ve çekiciliği, birimlerin ve tasarımın tekrarlanabilirliğinde yatmaktadır.

Modüller; çelik, ahşap veya betonarme döşemelere sahip olabilir ve elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma, kapılar, pencereler ve bitiş elemanlarıyla önceden donatılabilir. Fabrikadan çıkmadan önce devreye alınabilmeleri sayesinde, uygunsuzlukların en aza indirilmesine ve kalite kontrolün yüksek seviyede olmasına olanak sağlanır. Üniteler daha sonra şantiyeye taşınır ve hazırlanan temeller üzerindeki konumlarına dikkatlice yerleştirilir.

Konaklama Tesisleri İnşaatı, Aktogay – Kazakistan / DORÇE

Accommodation Facilities Construction, Aktogay – Kazakhstan / DORCE

Modüler İnşaat Saha Görüntüsü

Modular Construction Site View

 

Panel Sistemler: Paneller kullanılabilir alanı sınırlayan düzlemsel yapı elemanlarıdır. Pencere, kapı ve/veya diğer entegre yapı elemanları içerebildikleri gibi açık çerçeveli (açık panel) veya kaplamalı (kapalı panel) olabilirler. Sahaya düz paketler olarak taşınırlar.

Açık Panel, Konut Projesi, Abu Dhabi – Dorçe

Open Panel Frame System, Housing Project, Abu Dhabi – Dorce

Kapalı Panel, 26,000 kişilik yaşam şehri, Abu Dabi – Dorçe

Closed Panel System, Residential City for 26,000 people, Abu Dhabi – Dorce

Hibrit prefabrikasyon: Birden fazla yapım yönteminin (volümetrik, panel sistem ve ağır çelik gibi) bir arada kullanıldığı modern inşaat yöntemidir.

Müze Otel, Antakya – Indigo Group of Companies

Museum Hotel, Antakya – Indigo Group of Companies

   

160 Yataklı Hastane Projesi, Venezuela – Dorçe

160 Bed Hospital Project, Venezuela – Dorce

 

Konteyner binalar: Yük konteynerlerinin geri dönüştürülerek inşaat endüstrisine kazandırılması amacıyla modifiye edilmiş ünitelerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Günümüzde sadece yük konteynerleri olarak değil yalnız bu amaca hizmet etmek üzere üretilmiş üniteleri (konteyner) ve de bu ünitelerin biraraya getirilmesiyle oluşturulan binaları anlatmak için kullanılmaktadır.

Modifiye yük konteynerlerinden oluşturulmuş “Motel Binası”  – ingapur Crowne Plaza Hotel Modüler Otel Genişletmesi – WOHA

“Motel Building” made of modified shipping containers – Singapore Crowne Plaza Hotel Modular Hotel Expansion – WOHA

Pod (Islak Hacim Kabinleri): Önceden tefriş edilmiş ve sıhhi tesisatı yapılmış, şantiyeye teslim edilen ve kullanıma hazır anahtar teslimi ünitelerdir. Bu üniteler tasarım aşamasında planlandığı takdirde geleneksel olarak inşa edilmiş herhangi bir projede kullanılabilirler.

Modüler ıslak hacim podları, inşa edilmekte olan birçok ıslak hacmin genellikle birbirinin aynısı olduğu otel ve konut projeleri için özellikle değer yaratmaktadır.

Hafif çelik prefabrik yapılar: Soğuk şekillendirilmiş çelik profiller kullanılarak üretilen yapısal çerçevelerin veya elemanların taşıyıcı sistemi oluşturduğu yapı türleridir. Bu çerçeveler veya profiller, taşıyıcı dış ve iç duvarlar, yük taşımayan bölme duvarlar, zemin kirişleri, perde duvarları, çatı makasları ve aşıklar dahil olmak üzere bir yapıda gereksinim duyulan tüm noktalarda kullanılabilirler.

Hafif Çelik Sistemli Villa Sayısal Modeli

Digital Model of Light Steel Frame System Villa

 

Ön üretimli (pre-engineered) ağır çelik yapılar: 20. yüzyılın başında imalat tasarımının yapılmadığı, çelik elemanların inşaat sahasında boyutlandırıldığı ve genellikle kaynak ile birleştirildiği ilk yapı yönteminin terk edilerek, tasarımların ve boyutlu imalatların endüstriyel tesislerde yapılması ile ortaya çıkan bir kavramdır. Bu modern yapım yöntemi, genelde hazır profillerle oluşturulan tekrarlı çerçeveler kullanılarak, geniş açıklık ve yüksekliğin önemli olduğu yapılarda tercih edilmektedir.

Ön Üretimli Uçak Hangarı, Djibouti – Dorçe

Pre-Engineered Aircraft Hangar, Djibouti – Dorce

Ön Üretimli Ofis Binası, Tengiz – Dorce

Pre-Engineered Office Building, Tengiz – Dorce

 

DORÇE hakkında kısaca genel bilgi:

Prefabrik modüler çelik yapılar konusunda; üretim, ihracat ve uluslararası müteahhitlik faaliyetleriyle, Türkiye’nin global markalarından biri olan DORÇE Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., sektörün öncü ve ilk kurulan şirketlerinden birisidir.

DORÇE her türlü ihtiyacı karşılamaya yönelik Prefabrik Modüler yapıları; mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, altyapı ve üstyapı işleri, test ve devreye alma dahil tüm aşamalarıyla tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile anahtar teslim olarak aynı anda uluslararası farklı coğrafi bölgelerde, ağır iklim şartları altında hızlıca mobilize olarak tamamlamaktadır.

DORÇE, 40 yıllık tecrübesi ile yerel ve uluslararası kalite standartları kapsamında faaliyet gösteren Avrupa’nın en büyük prefabrik çelik yapı üretim tesislerinden birine sahiptir. Mühendislik ve Müteahhitlik Hizmetleri ile Prefabrik Modüler Çelik Yapılar inşa etmektedir.

DORÇE, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile; tasarım, üretim, inşaat ve işletme faaliyetlerini, geleneksel yöntemlerin yanı sıra çağımızın gerektirdiği şekilde Modern İnşaat Yöntemleri (MMC- Modern Methods of Construction) ve Üretim & Montaj için Tasarım (DFMA- Design for Manufacturing and Assembly) ile gerçekleştirerek, bir projenin tüm yaşam döngüsünü kurum içinde yönetmektedir.